اخبار و رویدادها

خلع ید 40 قرارداد راكد در شهركهای صنعتی استان زنجان

خلع ید 40 قرارداد راكد در شهركهای صنعتی استان زنجان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان گفت: به دلیل عمل نکردن به تعهدات قراردادی از جمله ساخت و ساز و دریافت نکردن پایان کار طی مهلت های پیش بینی شده در قرارداد منعقده و واریز نشدن اقساط زمین، 40 فقره از قراردادهای راکد فسخ و خلع ید شده است.

اخبار مهم

Planets ماهنشان زنجان 1 طارم ناحیه طارم تخصصی روی زنجان 2 ابهر 1 انگوران ایجرود خدابنده خرمدره ابهر 2 ابهر 3

خدمات الکترونیک